Vyberte si, co potřebujete


úvodní Rádce předsedy Co obsahuje projektová dokumentace?


Co obsahuje projektová dokumentace?

Co má obsahovat dokumentace pro provádění stavby je kolikrát opravdu oříšek, proto jsme pro vás připravili článek, který vám orientaci v těchto dokumentech usnadní.

Každá stavba i rekonstrukce je realizována na základě projektové dokumentace. U projektové dokumentace se můžeme také setkat s označením stavební dokumentace. Při rekonstrukci starších domů je nejprve potřeba provést geodetické zaměření stávajícího stavu.

Po získání těchto podkladů můžeme vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni studie a poté již dokumentaci ke stavebnímu povolení. S novostavbami je to jednodušší, jelikož zde není nic k zaměřování. Vycházíme zde z první fáze projektové dokumentace - studie. Jednoduše můžeme říct, že studie obsahuje koncept nové stavby nebo dispozice.

Každá projektová dokumentace pro stavební povolení musí být v souladu se stavebním řádem, dalšími správními orgány, případně sousedy. Je důležité, aby již prvotní návrh byl v pořádku podle stavebních norem a vyhlášek. První z mnoha konzultací na stavebním úřadě si zjistíme normy, vyhlášky a případné požadavky správních orgánů.

Zpracování projektové dokumentace

Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat jen autorizované osoby. Ukládá nám to zákon §158 stavebního řádu. Ověřování způsobilosti autorizovaných osob má na starost Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů.

Obsah projektové dokumentace

 1.  Průvodní zpráva
 2.  Souhrnná technická zpráva
 3.  Situační výkresy
 4.  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 5.  Dokladová část

Obsah dokumentace pro stavební povolení (projektová dokumentace) musí vždy obsahovat části A - E. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu účelu využití, stavebně technickému provedení, umístění a vlivu na životní prostředí.

Části projektové dokumentace

A. Průvodní zpráva

 •  identifikační údaje o stavbě, o stavebníkovi, o zpracovateli projektové dokumentace
 •  seznam vstupních dokladů
 •  údaje o území
 •  údaje o stavbě
 •  členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B. Souhrnná technická zpráva

 •  požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby
 •  požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 •  podmínky realizace prací
 •  zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm
 •  ochrana životního prostředí

C. Situační výkresy

 • situační výkres širších vztahů
 • celkový situační výkres
 • koordinační situační výkres

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

 • architektonicko-stavební řešení
 • stavebně konstrukční řešení
 • požárně bezpečnostní řešení
 • technika prostředí staveb
 • dokumentace technických a technologických zařízení

E. Dokladová část

 • dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
 • vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů
 • projekt zpracovaný báňským projektantem 

Zeptejte se nás

Potřebujete projektovou dokumentaci pro vaši stavbu? Obraťte se na nás.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů.

[Přeskočit navigaci]

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

2023 © Všechna práva vyhrazena
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. - zateplování fasád, sanace

tvorba webových stránek